Options Trading Center


IQ Option Ltd, also known as iqoption, is one of the established binary options brokers in the industry. As traders, we’d like to give you our honest review of the services they offer. IQOption will be of interest to both newer and more experienced traders who want to try out a newly-developed trading pattern or method.

McMillan This market is becoming truly divergent as the number of negative indicators and their strength is increasing, but Volatility Trading Addresses the various concerns of the profes sional optionstra der Option trading will continue to be an important part of thefinancial landscape. Option trading involves investors and speculators buying and selling stock options before they In de toekomst zal het management zich richten op nieuwe initiatieven voor winstgevende groei.

Customers who bought this item also bought

Option Selling, the ultimate alternative investment and forextrade.cf is the global authority on selling options with founder James Cordier and Michael Gross, authors of McGraw-Hill’s The Complete Guide to Option Selling.

Option backs its advanced CloudGate IoT solution platform with an extensive engineering consultancy capable of helping you succeed. Our talent and experience have proven extremely effective in helping companies effectively and efficiently develop products.

We work with organizations which seek to leverage our years of specialized wireless communications experience to speed time-to-market, reduce risk and proactively avoid product design and development pitfalls.

Option's Engineering Services and our in-house and state-of-the-art OptionLab, are here to help you recognize and capitalize on market opportunities. From early stage product feasibility assessments, to final product manufacturing, our Engineering Services can support your full range of needs. Discrimination We will not discriminate against our employees in any of the following areas:. Purchasing We will put into place checks, controls and procedures to ensure all our suppliers and sub-contractors:.

Prevention of Corruption We will include in our distribution and supply agreements anti-bribery standard clauses. Our employment policies outline measures that can and will be taken in order to prevent corruption. Crescent NV is fully engaged in preparing the consolidated semi-annual financial statements of the new group, taking into account the recent contribution in kind of Crescent Ventures NV and subsidiaries this is being processed as a reverse takeover in accordance with IFRS 3.

In order to have meaningful comparative figures, for the first time consolidated figures for according to IFRS are being prepared for Crescent Ventures and also the accounts of Crescent Ventures and its subsidiaries in Belgium and the Netherlands are audited. In addition, pro forma financial statements are drawn up for and half-year that take into account this contribution in kind.

Given the complexity of the composition of the required information following the new group structure, Crescent will postpone publishing both the half-year results and the detailed prospectus equivalent information document on the merger between Crescent Ventures NV formerly Crescent NV and Crescent NV formerly Option NV in accordance with Article 18, paragraph 2d of the Act of 16 June on the public offer of investment instruments and the admission of investment instruments to trading on a regulated market capital increase.

The half-year results will be published on October 17 before the opening of the Stock Exchange, the prospectus will follow as soon as possible thereafter. Crescent also announces that the credit agreement with Belfius Bank to refinance and restructure the remaining non-financial historical debt obligations 1. Crescent NV is volop bezig de geconsolideerde halfjaarrekening van de nieuwe groep op te stellen rekening houdend met de recente inbreng in natura van Crescent Ventures NV en dochterbedrijven deze wordt overeenkomstig IFRS 3 verwerkt als een omgekeerde overname.

Om over betekenisvolle vergelijkende cijfers te beschikken, worden er voor Crescent Ventures voor het eerst geconsolideerde cijfers voor volgens IFRS opgesteld en worden ook de rekeningen van Crescent Ventures en haar dochterbedrijven in België en Nederland geauditeerd. Daarnaast worden er pro forma financiële staten opgesteld voor en halfjaar die rekening houden met deze inbreng in natura.

Het halfjaarbericht zal op 17 oktober voor beurstijd worden gepubliceerd, de prospectus zal zo snel mogelijk erna volgen. Crescent deelt verder mee dat de kredietovereenkomst met Belfius Bank om de resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen 1,5 miljoen euro te herfinancieren en te herstructureren en de onderneming te ondersteunen met een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen euro werd ondertekend na de goedkeuring door Gigarant.

Crescent NV formerly Option NV announces that the name change of the company that was approved by the Extraordinary General Meeting on May 22, will effectively be implemented on Euronext. Crescent NV voormalig Option NV kondigt aan dat de naamswijziging van de vennootschap goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering op 22 mei, effectief zal worden doorgevoerd op Euronext.

Former Option NV shipped a little over 2 million Euros which is somewhat below forecast and below last year in part since new product platforms Cloudgate LTE cost down and Cloudgate micro have yet to hit the market. This will happen during second half of Given these encouraging group results, we remain cautiously optimistic about initial guidance given for the full year of realizing more than 20mio in revenues with positive rebitda contributions.

For the remainder of , Crescent will increase focus on generating positive operating cash flows, notwithstanding the completion of all rightsizing plans for Option NV and for Sait NL. Hence Crescent NV will have implemented all currently planned rightsizing and refinancing measures by this fall thereby completing a difficult rescue operation.

Going forward its management focus will shift towards deployment of profitable growth initiatives. Guy Coen - currently serving as CEO of Option NV - has indicated that he wants to pursue other career opportunities for personal reasons. He will leave Crescent NV end of July in good standing and in full consensus. He will be succeeded by Mr. Crescent NV will be organized along three operating divisions: More detailed financial data and general information about first half results will be published towards the end of September; the company publishes semester results on September 28 and is diligently preparing a detailed prospectus equivalent information document about the merger between Option NV and Crescent NV in accordance with article 18 para 2d of the law of June 16, regarding the public offering of investment instruments and the admission for trading thereof on a regulated market.

Voormalig Option NV heeft iets meer dan 2 miljoen euro verkocht, wat enigszins onder de prognose en onder vorig jaar ligt, deels omdat nieuwe productplatforms kost-geoptimaliseerde Cloudgate LTE en Cloudgate micro nog niet op de markt zijn gekomen. Dit zal gebeuren tijdens de tweede helft van Gezien deze bemoedigende groepsresultaten blijven we voorzichtig optimistisch over initiële indicaties voor de realisatie van meer dan 20 miljoen omzet met positieve rebitda-bijdragen voor het volledige jaar.

Voor de rest van zal Crescent focussen op het genereren van positieve operationele kasstromen, niettegenstaande de voltooiing van alle reorganisatieplannen voor Option NV en voor Sait NL. Verder zal door de fusie van Crescent NV met Option NV en de verdere en volledige conversie van alle historische financiële schuldverplichtingen in kapitaal, de vermogenspositie van de groep positief worden. Met genoegen delen wij mee dat Belfius Bank het verzoek van de onderneming om de resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen 1,5 miljoen euro te herfinancieren en te herstructureren en de onderneming te ondersteunen met een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen euro heeft goedgekeurd; een definitieve overeenkomst zal naar verwachting vóór eind augustus worden ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door Gigarant.

Vandaar dat Crescent NV dit najaar alle geplande herstructureringen en herfinancieringsmaatregelen zal hebben geïmplementeerd, waarbij een moeilijke reddingsoperatie zal worden voltooid. In de toekomst zal het management zich richten op nieuwe initiatieven voor winstgevende groei. De heer Guy Coen - momenteel werkzaam als CEO van Option NV - heeft aangegeven om persoonlijke redenen andere carrièremogelijkheden te willen nastreven.

Hij zal Crescent NV eind juli in goede verstandhouding verlaten. Guy heeft toegezegd om te blijven contribueren als consultant in de adviesraad voor technologie en strategie van het bedrijf en zal optreden als verbindingsadviseur voor Azië. Crescent NV zal worden georganiseerd volgens drie operationele divisies: Naar het einde van september toe, zullen meer gedetailleerde financiële gegevens en algemene informatie over de resultaten voor het eerste halfjaar worden gepubliceerd; het bedrijf publiceert de resultaten van het semester op 28 september en bereidt een gedetailleerd prospectus gelijkwaardige informatie document voor over de fusie tussen Option NV en Crescent NV in overeenstemming met artikel 18, lid 2d van de wet van 16 juni betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

OPNVY — heeft op 10 juni transparantiekennisgevingen ontvangen. De relevante gegevens van deze transparantiemeldingen zijn als volgt:.

Crescent NV heeft op 31 mei gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Danlaw Inc. De totale inbreng is gebeurd tegen uitgifte van 1. Hiermee werden quasi alle financiële schulden omgezet in kapitaal en de fusie van beide bedrijven zal leiden tot de ontwikkeling van een bredere industriële basis met focus op IoT toepassingen via het aanbieden van end-end systems en service enabled solutions veel meer dan enkel gateway producten.

Met meer dan 25 jaar ervaring en een groot aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld B2B en industriële markten M2M. Het bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value added resellers, application platform providers, distributeurs met toegevoegde waarde en netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen.

Alle product- en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking hebben op geregistreerde handelsmerken of handelsnamen. The total contribution is compensated by a total issue of 1,,, new shares in the Company.

The transaction virtually eliminated all financial debts in capital and the merger of both companies will lead to the development of a broader industrial base with focus on IoT applications through the provision of end-end systems and service enabled solutions much more than just gateway products. Option connects Things to the Cloud. All product and company names herein may be registered trademarks or trade names.

The annual general meeting will meet on 15 June A new notice will be issued. The reason for this postponement is the further processing of accounting data in consultation with the auditor. In addition, the Board of Directors announces that the Extraordinary General Meeting scheduled for May 2, will take place on May 22, because the attendance quorum cannot be met. The second convocation to this Extraordinary General Meeting will be published via the usual channels on 4 May In the context of the transaction planned at the Extraordinary General Meeting, the Company also publishes on its website the conclusions regarding the valuations of both Crescent NV the company being acquired and Option NV the acquiring company.

OPTI De Raad van bestuur heeft beslist om het jaarverslag over boekjaar uiterlijk 15 mei publiceren, en heeft haar financiële kalender aangepast in die zin. De jaarlijkse algemene vergadering zal bijeenkomen op 15 juni Een nieuwe oproeping zal worden uitgestuurd. De reden voor dit uitstel is de verdere verwerking van boekhoudkundige gegevens in samenspraak met de auditor. Bovendien laat de Raad van bestuur weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering die gepland stond op 2 mei zal plaatsvinden op 22 mei omdat het aanwezigheidsquorum niet kan worden gehaald.

De tweede oproeping tot deze Buitengewone Algemene Vergadering zal gepubliceerd worden via de gebruikelijke kanalen op 4 mei In het kader van de transactie die gepland staat op de Buitengewone Algemene Vergadering maakt de Vennootschap bijkomend op haar website de conclusies bekend betreffende de waarderingen van zowel Crescent NV de vennootschap die wordt overgenomen als van Option NV de overnemende vennootschap.

Leuven, België — 9 maart — Option N. OPNVY heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van , eindigend op 31 december De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële rapportering worden gevolgd, zijn in wezen dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening.

Als gevolg van de kapitaalverhoging werden Op 30 juni vond een tweede ronde plaats van de omzetting van financiële verplichtingen obligaties en schulden. Als gevolg van de schuldherschikkingen werden in , Het totale aantal aandelen bedraagt Op 27 november heeft de Vennootschap aangekondigd verdere stappen te nemen in haar herstructureringsplan.

Een nieuwe Vennootschap wordt tot stand gebracht Newco met een strategische focus op de voorziening van geïntegreerde IoT oplossingen voor zowel industriële klanten als klanten uit de publieke sector;.

Alle hierboven vermelde financiële schulden en leningen historische, en zullen worden aangeboden voor inbreng in het kapitaal van de Vennootschap aan 2 cent per aandeel, mits goedkeuring van de aandeelhouders. Op 20 februari heeft de heer Jan Callewaert de Vennootschap ingelicht ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap. Op 31 december telde de Vennootschap de volgende belangrijke aandeelhouders, op basis van de ontvangen transparantieverklaringen:.

Op basis van laatst gekende transparantieverklaringen februari telde de Vennootschap volgende belangrijke aandeelhouders:. Deze financieringen zullen samen met de andere financiële schulden en verplichtingen worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap naar aanleiding van de transactie die gepland stond op 29 maart , maar die verplaatst is naar einde april Gezien de huidige vooruitzichten, de verwachte bijkomende financiering en een verwachte positieve EBITDA- bijdrage van de Crescent-groep, heeft de Raad van Bestuur beslist om de financiële informatie op te stellen volgens het continuïteitsbeginsel.

Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december aan het finaliseren. De bedrijfsrevisor heeft tot op heden zijn controlewerkzaamheden nog niet beëindigd in het bijzonder met betrekking tot de beoordelingen en aannames die zijn gemaakt met betrekking tot de IFRS-behandeling van pensioenen en converteerbare obligaties. Mochten er tijdens de afronding van de audit aanpassingen plaatsvinden, dan zal het Jaarverslag over het jaar dienovereenkomstig worden goedgekeurd; het is echter niet te verwachten dat het bedrijfsresultaat aanzienlijk zal worden beïnvloed.

Option voorziet om na volledige audit, het Jaarverslag te publiceren uiterlijk 30 april Dergelijke verklaringen omvatten, zonder beperking, discussies betreffende de strategische richting van de onderneming en nieuwe productintroducties en — ontwikkelingen.

Een aantal van deze risicofactoren werden benadrukt in het Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag De toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum van dit persbericht. De onderneming ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om publiek aanpassingen of herzieningen te doen aan een dergelijke verklaring om elke verandering in de verwachtingen van de onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd weer te geven.

Met meer dan 30 jaar ervaring en een groot aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld B2B en industriële markten M2M.

Meer informatie op www. Statutory Accounts - Enkelvoudige Jaarrekeningen in Dutch only. Bijlage A - Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel van het wetboek van vennootschappen. Bijlage B - Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel van het wetboek van vennootschappen. Bijlage C - Akte kapitaalverhoging. Bijlage F - Jaarverslag en jaarrekening Bijlage G - Jaarverslag en jaarrekening Bijlage H - Jaarverslag en jaarrekening Bijlage K - Persberichten.

Bijlage J — Jaarcijfers The involved shareholders must comply with the statutory requirements and regulations in this regard. De betrokken aandeelhouders dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake. New technologies are changing the way health services are delivered, allowing recipients to remain in their homes to receive care and to avoid costly hospital stays.

SimplyHome of Asheville, N. The solution was developed together with Aeris www. By communicating with multiple sensors to observe activities of daily living, the SimplyHome systems proactively alert caregivers and loved ones to changes in behavioral patterns. Text, email or phone alerts can be generated by a single event, an intersection of multiple events or by inactivity.

The SimplyHome systems also help the resident remain independent with environmental controls that operate beds, lights, TVs, doors, and more via tablet or voice-activation. State and federal healthcare agencies encourage in-home care programs as a vital way to deliver efficiencies.

Option will be present at the M2M summit scandianvia tradeshow from November 5 — 6 in the Kista Exhibition Center Stockholm,booth: The M2M Summit Scandinavia presents a brand new platform to discover the latest trends and developments in the rapidly evolving field of M2M communication. You can expect a vibrant conference and exhibition, where major M2M actors — including Option — meet, exchange and bring their M2M solutions to a truly international audience.

In addition to an M2M zone in the exhibition area at the Embedded Conference, the one-day M2M conference provides a unique platform for the presentation of new trends and interesting business cases. Option welcomes key customers as well as System Houses and System Integrators interested in reselling this unique solution intelligent M2M gateway and the provisioning server.

If you are visiting this show and would like to have a demo of the M2M platform, please contact Joris Van der Elst at j. Round Solutions and Option will both welcome key customers as well as System Houses and System Integrators interested in reselling this unique solution intelligent M2M gateway and the provisioning server.

If you are visiting this show and would like to have a demo of the M2M platform, please contact André Volwater at a. M2M connection to touch million by Author: According to the research report, Contributing to the pain of declining ARPUs has been slower than expected migration to 3G and 4G technologies which offer better margins per megabit of traffic. Connection traffic and application needs have not grown enough to require 3G and 4G connections. But another reason is disparity in M2M module pricing — 3G and 4G cellular modules are over 2 times and 6 times more expensive than 2G modules.

Operators dedicated to the M2M market are aggressively moving up the stack and either adding services or partnering to grow their share of the M2M pie. Scala is one of the global leading providers of digital signage and location-based media solutions. This is one of the leading partner events in the mobile operator segment focusing on M2M trends, M2M user applications and technology demonstrations.

For Option this is a great opportunity to strengthen its relationships in the European M2M market and to show the unique features of its CloudGate solution.

Moreover, they are available to meet with both end-customers as well as M2M System Integrators about the CloudGate solution on the European market. The VAS market represents an array of business and technical services that complement managed cellular connectivity and application platform services.

These services enable application developers, service providers and corporate adopters to create, deploy and manage cellular M2M applications. Global M2M cellular connections are expected to rise to However, the cost and complexity of developing, deploying and operating cellular M2M applications is daunting, leading increasing numbers of companies to outsource cellular M2M application development, deployment and in many cases operation, to VAS providers.

Axeda and new device partners extend the reach for the Internet of Things Author: For device manufacturers, Axeda Ready provides a testing and implementation program that validates their connectivity via the Axeda agent protocol or their own device protocol.

The program includes development and certification of Axeda Codecs protocol translators that leverage the Axeda AnyDevice Service to enable device makers to connect to Axeda using their own device protocol. By enabling more devices and services to quickly and easily integrate with the Axeda Machine Cloud, the Axeda Ready program broadens connectivity options for customers and partners.

With more than 20 years of experience and many industry firsts, Option has always been at the forefront of wireless industry. CloudGate also allows simple integration and provisioning of applications and the Axeda Ready agent into its Linux software environment.

With a single SKU, CloudGate will work with all of the major network operators in North America and can be configured for the desired service provider at the time of installation. CloudGate is ideal for cost sensitive applications that need a flexible end point device that can manage the connectivity. ClearConnex is an innovative wireless embedded engineering firm with extensive experience in wireless device design and development.

ClearComm is a mature, proven, hardware agnostic software platform that can be loaded on any off-the-shelf modem or added to custom designed hardware which provides communication functionality as good as or better than any closed modem on the market. The off-the-shelf modem can be made even better by customizing ClearComm with ClearConnex engineering services to meet your specific needs. This method results in customized solutions at off-the-shelf prices.

Since Diamond Technologies has been focused on assisting its customers in improving their products, machines, systems, and operations. Echelon Corporation develops, markets and supports the world's most proven, open standard, multi-application energy control networking platform. The Echelon platform powers energy-savings applications for smart grids , smart cities and smart buildings. It provides an open platform for easy integration of equipment, systems, operator workstations, and enterprise applications.

The TRB is a multi-functional and economically feasible communication platform for mobile positioning applications. It integrates highly sensitive GPS module and quad-band 3G GSM communication module with a powerful micro controller that fits into a compact enclosure. It provides real-time GPS positions anytime and anywhere with an open view to the sky, and offers precise positioning, and reports vehicle status to the server with necessary information shown on the map.

PNTR is a leading provider of end-to-end Telematics products and services for insurance companies, car manufacturers, asset owners, and fleet operators. Enterprises utilizing CelloTrack family products can greatly reduce financial losses incurred by stolen or lost assets and by non-optimized logistics, inventory management or maintenance.

The CelloTrack product line improves visibility and control of remote, valuable equipment such as trailers, containers, bins, generators, or any other type of moveable equipment, whether powered or not.

The evolution of a Connected Service Author: First of all, many of our customers are launching products with lifecycles of years. As the product itself is connected, for example a car, it also means the connected service can constantly evolve, hence the connected service experience in a car should always feel up to date.

In a hyper-competitive global market place the lifecycle view is important. Making it easier for customers not only to build a connected service to reduce time to market, but also to efficiently manage and operate the service over time is critical. Finally, ensuring that the service is flexible enough to evolve, as market needs and technology are constantly changing, is equally important.

Let me give a couple of examples, starting with the connected car — within a few years it has moved from basic safety and breakdown assistance services to multiple services both within and outside the car. These include navigation with real time traffic information and weather reports, streaming internet radio and other infotainment services. Pay-as-you-drive insurance schemes, road tolls and remote diagnostics to enable proactive service bookings are other examples of connected services.

Additionally, the services are deployed in more and more countries. Hence, the connectivity needs and the services around connected products are drastically changing.

Another example is the home alarm; from being just an SMS transmission in the event of an alarm, it is becoming a communication hub in the home, remotely opening doors, and steering home appliances. Of course, more advanced alarm services can now be offered, such as real-time visuals and updates when your children get home from school. The key to success is to build in a flexible approach in the offering to enable constant fine tuning. The early stages of solution design are important.

Designing based on open standards and avoiding technical lock-ins is of course essential if your product is going to be in market for the next 10 years. This also means we can take an agnostic approach to communication technology. In addition, as more and more products are going online, hacking attempts are likely to increase.

Building in security features, optimized for wireless communication is getting increasingly important and an aspect you should pay full attention to right from start. Delta neutral techniques are the backbones to avoid losses when markets go in one direction suddenly. Most of the retail investors buy call options if the markets are going up or put options if the markets are coming down and success rate is very low in view of theta time effect on time premiums of the options and most of the beginners who do not have basic knowledge of Option Premiums and Option Greeks lose very heavily in this trade.

Knowledge of Option Greeks Delta, Theta, Gama, and Vega is a must for all the option traders and one should become familiar with options premium calculating software and all these are covered in our workshops and make you familiar with various strategies to fetch consistent monthly returns irrespective of market direction. The more knowledge you gain in this direction, the more you are successful in the stock market trading. Our Knowledge Center gives you the basic idea of options, the time of using them, effect of theta and Vega on all the strategies and profit and loss possibilities.

You can have a regular look at our News section. In addition to all these, we will cover one strategy every month regularly in our website in detail and you can update your Knowledge if you are a regular visitor to our website. We supply a detailed Booklet which gives you abundant knowledge and you can master many strategies if you thoroughly go through them.

Generally, this calculator is sold in the market and where as you can get it free of cost if u attend our workshop. I strongly feel all that is happening because most of the new comers into option trading do not have any knowledge of THETA Time value of options and they just buy the options with a fond hope of getting huge returns. Now after attending the 8 hour grueling session conducted by eminent Banker, highly experienced trainer in financial modules, I got the full confidence in option writing using non directional delta neutral trading strategies suggested by him and started getting consistent returns.

I sincerely thank the faculty very much. I have started trading from 14th of Nov by using Delta neutral option writing strategies and I have already got a profit of 2. The faculty is highly knowledgeable with 3 decades of Banking experience and also in teaching various financial modules.